Privacyverklaring – Bezoekers van de ‘Werken bij’ site van VolkerWessels Nederland BV en sollicitanten

1.           Voor wie is deze privacyverklaring bestemd?

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en sollicitanten van de ‘Werken bij’ site van VolkerWessels Nederland BV en de met haar in een groep verbonden ondernemingen in Nederland, hierna: “Wij”. Wij respecteren de privacy van onze websitebezoekers en sollicitanten en gaan daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Daarbij houden Wij ons aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring informeren Wij je over de Wijze waarop Wij jouw persoonsgegevens kunnen verwerken.

2.            Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

VolkerWessels Nederland BV is verantwoordelijk voor het vaststellen van het doel van en de middelen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Het kan voorkomen dat jouw persoonsgegevens feitelijk worden verwerkt door één van de met haar in een groep verbonden ondernemingen in Nederland.​​​​​​​

3.            Voor welke doeleinden verwerken Wij welke persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van jou voor onze ‘Werken bij’ site voor verschillende doeleinden, die hieronder nader zijn toegelicht. Niet elk van deze verwerkingsdoeleinden zal op jou van toepassing zijn. Als een verwerkingsdoel en/of een onderdeel daarvan niet van toepassing is op jou, dan worden de daaronder genoemde persoonsgegevens van jou voor dat doel ook niet verwerkt. Voor alle doeleinden geldt dat naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres kunnen worden verwerkt. Per doeleinde wordt steeds gespecificeerd welke persoonsgegevens door ons kunnen worden verwerkt.

a.   Doel: het versturen van jobalerts; het aanmelden voor events en het aanbieden van een gepersonaliseerd aanbod van vacatures op basis van zoekhistorie op basis van te plaatsen cookies. 

Ten behoeve van deze doeleinden worden jouw persoonsgegevens alleen gebruikt wanneer jij hiervoor zelf toestemming hebt gegeven.

b.   Doel: om de geschiktheid voor een bepaalde functie, positie of opdracht te beoordelen.Welke persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: geboortedatum, curriculum vitae (cv), motivatiebrief (met de daarin door jouzelf verstrekte persoonsgegevens), opleidingsgegevens, referenties. Indien noodzakelijk voor de functie kunnen resultaten van assessments, psychologische en medische keuringen/testen worden verwerkt

c.    Doel: voor overige werving- en selectiedoeleinden (waaronder het corresponderen met sollicitanten, berichtgeving over eventuele toekomstige wervingscampagnes, inzage gegevens door interne betrokkenen bij het sollicitatieproces en het afnemen van tests of (medische) keuringen.Welke persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: geboortedatum, curriculum vitae(cv), motivatiebrief (met de daarin door jouzelf verstrekte persoonsgegevens), opleidingsgegevens, referenties. Indien noodzakelijk voor de functie resultaten van assessments, psychologische en medische keuringen/testen

d.    Doel: uitvoeren van tevredenheidsonderzoek. Welke persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: Naam en e-mailadres

e.    Doel: om de toepasselijke wet- en regelgeving te kunnen nalevenBijvoorbeeld om gegevens te kunnen verstrekken aan de belastingdienst of om aan een gerechtelijk bevel of een vordering van een opsporingsinstantie te kunnen voldoen).Welke persoonsgegevens kunnen worden verwerkt zal afhangen van de specifieke wet- en regelgeving die nageleefd dienen te worden, maar zullen doorgaans minstens jouw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer bevatten.

4.            Hoe worden jouw persoonsgegevens verzameld?

Jouw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren worden verkregen:
Algemeen

  • Door verstrekking van de persoonsgegevens door jouzelf.
  • Door verstrekking van de persoonsgegevens door een werving, - en selectiebureau.

Digitaal

  • Via het gebruik van de website ‘Werken bij’ van VolkerWessels Nederland BV, alsmede de daarop geplaatste cookies.
  • Cookies die op jouw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer je de website ‘Werken bij ’van VolkerWessels Nederland BV  bezoekt.

5.            Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen nemen Wij passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.
Onze medewerkers die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot jouw persoonsgegevens indien dat nodig is voor de uitoefening van hun functie (“Need to know”.).
Met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken, sluiten Wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

6.            Welke rechten heb je en hoe kun je deze uitoefenen?


De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft betrokkenen/sollicitanten verschillende rechten om hun privacy te waarborgen. Dit is ook van toepassing op jou. Je hebt de onderstaande rechten:

  • Recht op inzage in jouw persoonsgegevens;
  • Recht op verbetering/aanvulling van jouw persoonsgegevens;
  • Recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
  • Recht op het beperken van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • Recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens;
  • Recht op bezwaar tegen verwerking van jouw persoonsgegevens.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kun je schriftelijk indienen bij de Contactpersoon Privacy, te bereiken via contactpersoonprivacy@volkerwessels.com.

Wanneer Wij een verzoek ontvangen, zullen Wij afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of Wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen Wij jou een passende reactie sturen.

Indien je niet tijdig een antwoord op jouw verzoek hebt ontvangen of indien het verzoek wordt afgewezen, kun je bezwaar maken bij de Privacy Taskforce van VolkerWessels Nederland BV  te bereiken via privacytaskforce@volkerwessels.com. Daarnaast heb je ook altijd het recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om een procedure te beginnen bij de rechtbank.

7.            Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij je hiervoor toestemming hebt verleend.

8.            Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen.Wanneer je jezelf hebt aangemeld voor de nieuwsbrief en/of een jobalert blijven jouw gegevens bewaard tot het moment waarop je zelf aangeeft de nieuwsbrief en/of de joblert niet meer te willen ontvangen.
Wanneer je solliciteert worden jouw gegevens bewaard tot maximaal vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure, tenzij je zelf toestemming hebt gegeven jouw gegevens gedurende maximaal 1 jaar te mogen bewaren in ons bestand.

9.            Wijzigingen

Wij houden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen en zullen jou op passende wijze informeren over eventuele aanpassingen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 24 mei 2022.

10.          Contact/ Vragen

Indien je vragen hebt over deze privacyverklaring neem dan contact op met de Contactpersoon Privacy, te bereiken via  contactpersoonprivacy@volkerwessels.com.